logo
logo
logo
logo
logo
Courses Images
  • ERKEK YELEK DİKİMİ

MESLEK ELEMANI TANIMI

1. 24.06.1973 tarihli ve 14574 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 1739 sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu, 2. 11.04.2018 tarihli ve 30388 sayılı Resmî Gazetede yayımlanan Millî Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Kurumları Yönetmeliği, 3. Talim ve Terbiye Kurulunun 20.04.2016 tarih ve 19 sayılı kararı ile kabul edilen, Yaygın Eğitim Kurumları Çerçeve Kurs Programı,

GİRİŞ KOŞULLARI

  • 1. Okuryazar olmak, 2. 13 yaşını tamamlamış olmak, 3. Kurs programının öngördüğü temel becerileri gerçekleştirebilecek yeterliliğe (fiziksel, psiko-motor) sahip olmak, 4. Giyim Üretiminde Temel İşlemler Kurs programını almış olmak.

İSTİHDAM ALANLARI

isdihdam alanarı

EĞİTİMCİLER

Usta öğretici, bu programla ilgili modül ve yeterlikleri almış olmalıdır.

1. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı’nca yayınlanan “Öğretmenlik alanları, atama ve ders okutma esaslarına ilişkin çizelgeye” göre Giyim Üretim Teknolojisi alan öğretmeni olarak atananlar,  Öğretmen bulunmaması durumunda öğretmen olarak atanabilecek olanlar, 2 2. Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığınca yayınlanan “Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına İlişkin Çizelge” ile belirlenmiş olan Giyim Üretim Teknolojisi alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim programları/ fakülte mezunları, 3. Giyim Üretim Teknolojisi alanında / alanına kaynak teşkil eden yükseköğretim kurumlarında görevli öğretim üyesi, öğretim görevlileri,

ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME

1. Her modül sonrasında değerlendirme yapılmalıdır. 2. Başarım ölçütleri bilgi, beceri ve yeterlikler bazında açıklanmalıdır. 3. Ölçme ve değerlendirme faaliyetleri kursun amaçları ve kazanımları ile uyumlu olmalıdır.

BELGELENDİRME

Sertifika programlarında; meslek elemanlarının sahip olduğu yeterlikleri kazandırmaya yönelik eğitim ve öğretim verilir. Bu programlarda mesleğin yeterliklerine sahip meslek elemanları yetiştirmek amaçlanmaktadır.

  • Sertifika öğretim programı sürecinde bireylerin tamamladığı modüller, aldığı eğitimin tümü ve kazandıkları yeterlikler belgelendirilir.
  • Öğretim programının sonunda mesleğin yeterliklerini kazanan bireylerin aldığı belgeler mevzuat doğrultusunda sertifikada değerlendirilir. Bireyler mesleğin düzeyine göre mesleğinde sertifika alabilir.
  • Bireyler gelecekte meslek değiştirmek veya mesleğin ilişkili olduğu diğer mesleklere geçmek amacıyla eğitim almak isterse, kazandığı yeterlikler değerlendirilecektir.
  • Fark modüllerini tamamlayanlar ikinci bir meslekte kendini yetiştirebilecektir.
  • Öğretim programından ayrılan bireyin kazandığı yeterlikler belgelendirilerek istendiğinde diğer sertifika programlarında değerlendirilir.
  • Mesleğin seviyesine ve yeterliklerine sahip olanlar sertifika almaya hak kazanır ve ilgili iş yerlerinde çalışabilirler.

EĞİTİM SÜRESİ

140

EĞİTİME AÇILAN KURS MERKEZLERİ

BAŞVURU OLAN KURS MERKEZLERİ